fbpx

จากผลการสำรวจล่าสุดเมื่อปี 2563 จาก Statista โดยสำรวจกลุ่มคนวัยทำงานมากกว่า 25,000 คนในสหรัฐอเมริกา ค้นพบว่าร้อยละ 68 พบเห็นโฆษณาทางโทรทัศน์เมื่อ 4 สัปดาห์ก่อนหน้าตอบแบบสอบถาม ถัดจากนั้นเป็นฝั่งโฆษณาใน Social Media ร้อยะ 57 ทางวิทยุอีกร้อยละ 47 ในขณะที่ฝั่งโฆษณาบนหนังสือพิมพ์กลับมีคนพบเห็นเพียงร้อยละ 19 เท่านั้น ซึ่งจากการสำรวจนี้สามารถคาดการณ์ได้คร่าวๆ ว่าโลกของโฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ์ได้เปลี่ยนแปลงไปแล้้วเป็นที่เรียบร้อย ในขณะที่สื่อโฆษณาบนมีเดียหลัก เช้่น โทรทัศน์ หรือวิทยุ ยังเป็นจุดที่ทำให้คนสนใจและพบเห็นอยู่นั่นเอง

Infographic : ภูวิช จันทะฟอง