fbpx

รายงานจากการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ครั้งที่ 23/2563 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ได้มีการประชุมหารือถึงกรณีการขอขยายระยะเวลาการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เพื่อการทดลองหรือทดสอบเป็นการชั่วคราว ตามโครงการ Active Learning TV (ALTV) ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย หรือ ส.ส.ท.

โดยที่ประชุม กสทช. มีมติเห็นชอบ โดยให้ขยายระยะเวลาใบอนุญาตที่จากเดิมสิ้นสุดไปแล้วเมื่อ 31 ธันวาคม 2563 ขยายไปสิ้นสุดในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และให้รายงานผลการทดสอบโดยละเอียดให้กับสำนักงาน กสทช. ทราบเป็นระยะ สำหรับในส่วนของการขอใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล บริการสาธารณะประเภทที่หนึ่งของ ALTV ที่ทาง ส.ส.ท. ขอไปนั้น ทางคณะกรรมการ กสทช. ยังไม่สามารถพิจารณาคำขออนุญาตใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลได้ เนื่องจากยังไม่มีการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการพิจารณาออกใบอนุญาตฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการส่งเสริมความรู้ การศึกษา

จากช่องเด็ก สู่ทีวีเรียนสนุก – รู้จัก ALTV ช่อง 4 ผ่านสายตา ผอ.ไทยพีบีเอส

ทางคณะกรรมการ กสทช. จึงยังได้มอบหมายให้สำนักงาน กสทช. จัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการพิจารณาออกใบอนุญาตฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริมความรู้ การศึกษา โดยมีกำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือนนับตั้งแต่วันที่ กสทช.มีมติ และนำเสนอที่ประชุม กสทช. เพื่อพิจารณาก่อนนำไปจัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อไป และหลังจากหลักเกณฑ์แล้วเสร็จจึงให้ ส.ส.ท. ยื่นคำขอรับใบอนุญาตต่อไป

สำหรับในส่วนของการอนุญาตใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการสาธารณะ ระดับภูมิภาค ทางคณะกรรมการ กสทช. เห็นชอบให้สำนักงาน กสทช. ประมวลผลสรุปการทอดลองส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ระดับภูมิภาค ของกรมประชาสัมพันธ์ในครั้งสุดท้ายที่ได้มีการขยายระยะเวลาออกไป เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการอนุญาตใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ประเภทกิจการบริการสาธารณะ ระดับภูมิภาค เพื่อให้รองรับแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2563-2568) ต่อไป และให้สำนักงาน กสทช. จัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการพิจารณาออกใบอนุญาตฯ ให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือนนับตั้งแต่วันที่ กสทช. มีมติ