fbpx

สำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. เผยแพร่สรุปผลที่สำคัญ การมีอุปกรณ์รับชมรายการโทรทัศน์ในครัวเรือน พ.ศ. 2562 โดยพบว่าคนไทยมีอุปกรณ์รับชมรายการโทรทัศน์ในครัวเรือนมากกว่า 21 ล้านครัวเรือน และมากกว่าร้อยละ 61 รับชมผ่านจานดาวเทียม

โดยในผลสำรวจได้มีการเก็บข้อมูลเมื่อปี 2562 และได้ระบุไว้ว่าโดยเฉลี่ยทั่วประเทศไทยมีครัวเรือนที่มีอุปกรณ์การรับชมเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 97 แบ่งเป็นภาคต่างๆ คือ ภาคเหนือ ร้อยละ 97.3, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 97.5, ภาคกลาง ร้อยละ 97.3, กรุงเทพมหานคร ร้อยละ 96.3, ภาคใต้ ร้อยละ 95.7

สำหรับอุปกรณ์รับชมรายการโทรทัศน์นั้น นับจากทั่วประเทศไทยจะพบว่ามีคนที่รับชมผ่านโทรทัศน์แบบจอแบน ร้อยละ 66.4 รองลงมาคือรับชมผ่านโทรทัศน์แบบจอแก้ว (จอตู้) ร้อยละ 38.0 และรับชมผ่านสมาร์ทโฟน ร้อยละ 33.7 สุดท้ายคือรับชมผ่านคอมพิวเตอร์ ร้อยละ 7.7 สำหรับในตัวเขตเทศบาลจะพบว่าสัดส่วนการรับชมผ่านสมาร์ทโฟนจะมากกว่านอกเขตเทศบาลและยังมากกว่าการรับชมผ่านโทรทัศน์จอแก้วอีกด้วย

สำหรับตัวเลขครัวเรือนที่มีการรับชมโทรทัศน์ เมื่อกางออกมาจะพบว่าสัดส่วนที่ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมากที่สุด โดยแบ่งเป็น ทั่วประเทศไทย 20,837,100 ครัวเรือน, กรุงเทพมหานคร 2,719,500 ครัวเรือน, ภาคกลาง 6,384,800 ครัวเรือน, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5,396,900 ครัวเรือน, ภาคเหนือ 3,707,900 ครัวเรือน และภาคใต้ 2,628,000 ครัวเรือน

สำหรับช่องทางการรับชมโทรทัศน์จะพบว่าคนไทยส่วนใหญ่รับชมผ่านจานรับสัญญาณดาวเทียมถึงร้อยละ 60.8 รองลงมาคือรับชมผ่านเสาสัญญาณโทรทัศน์ ร้อยละ 44.9 และรับชมผ่านเคเบิล แบ่งเป็นเคเบิลหลักระดับชาติ ร้อยละ 4.0, เคเบิลท้องถิ่น ร้อยละ 2.2 และรับชมผ่านทั้งสองโครงข่าย ร้อยละ 0.3 ช่องทางสุดท้ายคือการรับชมผ่านไอพีทีวี ร้อยละ 2.3

สำหรับการรับชมโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบิล พบว่าภาคกลางรับชมผ่านเคเบิลท้องถิ่นมากที่สุด คือร้อยละ 57.8 สำหรับเคเบิลหลักนั้นกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ที่มีการรับชมมากที่สุด คือร้อยละ 89.9 และภาคใต้เป็นภาคที่รับชมทั้งสองโครงข่ายเคเบิลพร้อมๆ กันมากที่สุด คือร้อยละ 10.5

ในส่วนของการรับชมรายการโทรทัศน์ผ่านอินเตอร์เน็ต พบว่า ส่วนใหญ่รับชมผ่านแอปพลิเคชันมากที่สุด ร้อยละ 41.7 และรับชมผ่านเว็บไซต์ ร้อยละ 24.5 แต่ในขณะเดียวกันสัดส่วนในการรับชมผ่านทางหน้าจอต่างๆ พบว่าร้อยละ 90.5 รับชมผ่านหน้าจอโทรทัศน์เป็นหลัก ส่วนร้อยละ 5.3 รับชมผ่านหน้าจอสมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์มากกว่า และอีกร้อยละ 4.2 พบว่ารับชมทั้งสองช่องทางพอๆ กัน

โดยประเภทรายการที่รับชมทางโทรทัศน์พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 90.9 รับชมรายการข่าวเป็นหลัก, ร้อยละ 81.2 รับชมละคร ซีรีส์ และภาพยนตร์, ร้อยละ 50.7 รับชมรายการวาไรตี้, ร้อยละ 20.9 รับชมรายการกีฬา, ร้อยละ 12.4 รับชมรายการเด็กและการ์ตูน, ร้อยละ 9.2 รับชมรายการสารคดี และร้อยละ 0.6 รับชมรายการแนะนำสินค้า

นอกจากนี้ยังพบว่าเวลาในการรับชมรายการโทรทัศน์มากที่สุด 3 อันดับแรก คือช่วงเวลา 18.01-20.00 น. ร้อยละ 88.1, เวลา 06.01-09.00 น. ร้อยละ 52.0 และเวลา 15.01-18.00 น. ร้อยละ 36.8 โดยระยะเวลาเฉลี่ยในการรับชมคือ 2-4 ชั่วโมงต่อวัน