fbpx

หลังจากที่เราได้นำเสนอข่าวเกี่ยวกับการที่จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่มีความพยายามนำ “เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์” ซึ่งเป็นบริษัทร่วมการค้าเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก หรือ IPO ในเร็วๆ นี้นั้น ล่าสุดมีความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญได้มีมติเห็นชอบอนุมัติกรอบการนําบริษัทในกลุ่มบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด (“ONE”) ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ แยกออกมาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นการทั่วไปครั้งแรก (IPO) และนําหุ้นสามัญของ ONE เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) (รวมเรียกว่า “การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของ ONE”) โดยสัดส่วนหุ้นที่จะเพิ่มทุนเป็นจำนวนร้อยละ 20.00 ของทุนชําระแล้วทั้งหมดของ ONE ภายหลังการเพิ่มทุน และมอบอำนาจดำเนินการให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม (Group CEO) หรือประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (CFO) ของบริษัทฯ ดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องและจําเป็นเพื่อให้การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของ ONE สามารถดำเนินการได้สำเร็จลุล่วง โดยจากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งหมด 44 ราย เห็นชอบทั้งหมดร้อยละ 100

ซึ่งหลังจากการลงมติแล้วเสร็จ ทางแกรมมี่จึงได้เดินหน้าเปลี่ยน “นามสกุล” ของ ONE โดยทันที ซึ่งแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 โดยเปลี่ยนจาก บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เป็น “บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด(มหาชน)” และได้โอนสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบตามสัญญาจาก เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด โอนมายัง “บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด(มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคมเป็นต้นไป

โดยบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด(มหาชน) มีทุนจดทะเบียนอยู่ที่ 4,762,500,000.00 บาท มีทุนที่ชำระแล้วทั้งหมด 3,810,000,000.00 บาท มีคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ นายไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม, นายฟ้าใหม่ ดำรงชัยธรรม, นายระฟ้า ดำรงชัยธรรม, นายถกลเกียรติ วีรวรรณ, นายปิยะ ซอโสตถิกุล, นางสาวปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ, นายประดิษฐ์ ทีฆกุล, นายตนุพล วิรุฬหการุญ, นายอรรณพ เสนะสุทธิพันธุ์, นางสาวฐานันดร์ บรรจงดี, นางสาวเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์, นางสาวสมฤดี ศรีจรรยา, นายสมบูรณ์ กิติญาณทรัพย์ นางดวงมณี สุขุม และนางสาวสุวภา เจริญยิ่ง โดย นายถกลเกียรติ วีรวรรณ เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มของเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์อีกด้วย

ติดตามเส้นทางการ IPO ได้ต่อไปทางส่องสื่อ ซึ่งจะรายงานให้ทราบเป็นระยะๆ