fbpx

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ส่งงบการเงินประจำไตรมาสที่ 1/2564 แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 โดยแจ้งว่ามีรายได้ทั้งสิ้นกว่า 902 ล้านบาท และทำกำไรประจำไตรมาสอยู่ที่ 140 ล้านบาท

โดยรายได้แบ่งเป็น ธุรกิจพาณิชย์หลายช่องทาง จำนวน 744,945,000 บาท มีกำไรจากส่วนงาน 441,001,000 บาท, รายได้จากธุรกิจสื่อ 534,320,000 บาท มีกำไรจากส่วนงาน 290,477,000 บาท, ธุรกิจเพลง 80,498,000 บาท มีกำไรจากส่วนงาน 64,868,000 บาท, ธุรกิจรับจ้างและผลิตกิจกรรม 882,000 บาท ขาดทุนจากส่วนงาน 258,000 บาท และธุรกิจบริการและอื่นๆ 101,893,000 บาท กำไรจากส่วนงาน 96,702,000 บาท

เมื่อหักรายการตัดบัญชีจะเหลือรายได้อยู่ที่ 992,189,000 บาท โดยแบ่งเป็นรายได้จากการขายรวม 660,534,031 บาท และรายได้จากการให้บริการรวม 331,655,292 บาท ทำให้มีกำไรขั้นต้นทั้งหมด 560,153,000 บาท เมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้วทำให้มีกำไรเบ็ดเสร็จประจำงวดอยู่ที่ 140,215,778 บาท ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรเบ็ดเสร็จประจำงวดอยู่ที่ 186,484,437 บาท ในขณะที่รายได้รวมเพิ่มขึ้นจากเดิมในไตรมาส 1/2563 มีเพียง 984,601,543 บาทเท่านั้น

สำหรับเหตุการณ์สำคัญหลังรอบบัญชี มีดังนี้ เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564 บริษัทได้เข้าลงทุนในบริษัท โฟร์ท แอปเปิ้ล จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการและรับเป็นที่ปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์ Content & Influencer Marketing แบบครบวงจรด้วยสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียน คิดเป็นเงินลงทุนทั้งสิ้น 13 ล้านบาท

และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าร่วมลงทุน กับบริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการให้บริการสื่อโฆษณาภายนอก ด้วยการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน มีทุนจดทะเบียนจัดตั้งจำนวน 50 ล้านบาท ซึ่ง RS จะเข้าลงทุนเป็นจำนวน 25.5 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51 และ PLANB จะเข้าลงทุนเป็นจำนวน 24.5 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนของ JV ตามลำดับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการทำการตลาดและจัดจำหน่ายสินค้า โดยคาดการณ์ว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการได้ในไตรมาส 3 ของปี 2564