fbpx

วันนี้ อ้างอิงจากประชาชาติธุรกิจรายงานว่า นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2563 ที่ประชุม กสทช.วาระพิเศษได้มีมติเห็นชอบให้ใช้ 17 ช่องทีวีดิจิทัล เพื่อให้กระทรวงศึกษาธิการใช้สำหรับการเรียนรู้ของเยาวชนในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในรูปแบบของการทดลองส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ด้วยการออกอากาศแบบความคมชัดปกติ (SD) โดยให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการโทรทัศน์เพื่อเป็นการทดลองเป็นการชั่วคราว ระยะเวลาเวลาไม่เกิน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค. 2563 เป็นต้นไป หรือถ้าสามารถกลับมาดำเนินการสอนได้ตามปกติก็ให้หยุดทดลองออกอากาศหลังจากกลับเข้าสู่สภาวะตามปกติ

ในส่วนของ 17 ช่องทีวีดิจิทัลที่จะดำเนินการออกอากาศบนทีวีดิจิทัลจะแบ่งเป็น 15 ช่องสำหรับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน (สพฐ.) และอีก 2 ช่องจะเป็นของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อย่างละ 1 ช่องด้วยกัน

ในส่วนการเรียงลำดับเลขช่องทีวีนั้น ที่ประชุม กสทช. มีมติมอบหมายให้สำนักงาน กสทช. ไปดำเนินการศึกษาโดยมอบหลักการว่า การเรียงช่องทั้ง 17 ช่องเรียงลำดับกันไปเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้ารับชมช่องทีวีดิจิทัลเพื่อการศึกษาของเด็กนักเรียน เยาวชน และนักศึกษา

ขณะที่การยกเว้นค่าพิจารณาคำขออนุญาต ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต และเงินประกันความเสียหายที่อาจเกิดกับบุคคลอื่นให้ดูแลให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และให้แจ้งกระทรวงศึกษาธิการให้ดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เพื่อการทดลองหรือทดสอบเป็นการชั่วคราว รวมทั้งประกาศ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

“เพื่อหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส และเป็นการป้องกันไม่ให้เด็ก เยาวชนได้รับความเสี่ยงจากการรวมกลุ่มของคนจำนวนมาก จึงให้กระทรวงศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 ก.ค. 2563 ได้” นายฐากร กล่าวไว้