fbpx

การเปลี่ยนแปลงของระบบการออกอากาศ (ตอนที่ 1) : ก้าวสู่ปีที่ 65 โทรทัศน์ไทย

หลังจากที่โทรทัศน์ภาพขาว-ดำ ดำเนินการออกอากาศไปได้สักช่วงระยะหนึ่ง ก็มีการปรับเปลี่ยนระบบไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครที่จากเดิมใช้ระบบ 110 โวลต์ 60 ไซเคิล ปรับมาเป็นระบบ 220 โวลต์ 50 ไซเคิลเป็นการทดแทน

กฤตนัน ดิษฐบรรจง

21 มิถุนายน 2562