fbpx

นายณฐกฤต วรรณภิญโญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับความปลอดภัยของทีมงานทุกคนในกองถ่ายทำละคร เกมโชว์ และรายการทุกรายการ ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 ที่กำหนดโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สำหรับการถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ โดยมาตรฐานที่ผ่านการตรวจประเมินจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ได้แก่

ด้านการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการหรือเจ้าของสถานที่

 • การลงทะเบียน “ไทยชนะ”
 • จัดเตรียมหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ
 • จุดคัดกรองอุณหภูมิ
 • ทำสัญลักษณ์การเว้นระยะห่าง 1 เมตร ตามจุดต่าง ๆ
 • แบ่งสัดส่วนการปฏิบัติงานให้ห่างกัน อย่างน้อย 2 เมตร
 • จัดการระบายอากาศให้เหมาะสม ไม่แออัด
 • ใช้ภาชนะรับประทานอาหารและแก้วน้ำส่วนตัว
 • ให้คำแนะนำเรื่องมาตรการโควิดก่อนเริ่มทำงาน

ด้านการประเมินระหว่างให้บริการ

 • จำนวนคณะทำงานรวมกันไม่เกิน 150 คน และผู้ชมไม่เกิน 50 คน
 • ให้มีการลงทะเบียน “ไทยชนะ”
 • ตรวจคัดกรองอาการไข้ ไอ เป็นหวัดของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน
 • จัดพื้นที่รับรองผู้มีอาการผิดปกติ
 • ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ยกเว้นนักแสดงในขณะเข้าฉาก
 • ผู้ร่วมกิจกรรมทุกคน ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือสบู่ ก่อนและหลังปฏิบัติงาน
 • ช่างแต่งหน้า ทำผมล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือสบู่ ก่อนและหลัง แต่งหน้าทำผม
 • มีการสื่อสารสร้างความเข้าใจเรื่องแนวทางปฏิบัติเพื่อการควบคุมโรค
 • ทำความสะอาดพื้นผิวและอุปกรณ์ต่าง ๆ ด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ก่อนและหลังการถ่ายทำ
 • ทำความสะอาดเครื่องกรองอากาศ หรือระบบกรองอากาศ อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง
 • ทำความสะอาดห้องสุขา ทุก 2 ชั่วโมง
 • มีถังขยะที่สะอาด มีฝาปิด และนำไปทิ้งยังจุดรวบรวมขยะทุกวัน

ทั้งนี้ ทุกกองถ่ายรายการของบริษัท ทีวี ธันเดอร์ ได้ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด และผ่านการตรวจประเมินในทุกรายการ และขอยืนยันว่าการถ่ายทำและออกอากาศรายการต่าง ๆ ของบริษัท ยังคงเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้อย่างแน่นอน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดพื้นที่สำนักงาน และ โรงถ่าย TVT Green Park Studio และปฏิบัติตามข้อกำหนดของกรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดเช่นกัน