fbpx

ภายหลังจากที่ไทยพีบีเอสได้ประกาศรายชื่อบุคคลผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ซึ่งมีผู้ยื่นใบสมัครทั้งสิ้น 6 คน ตามรายชื่อที่ประกาศไปเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 และวันที่ 24 มีนาคม 2564 ดังนี้

 1. รองศาสตราจารย์ ดร.วิลาสินี พิพิธกุล
 2. นายยุทธิยง ลิ้มเลิศวาที
 3. นางศศิธร พงศธร
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานพ กาญจนบุรางกูร
 5. นายนุวีร์ เลิศบรรณพงษ์
 6. นายวรรณธนพล หิรัญบูรณะ

โดย เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 นายนุวีร์ เลิศบรรณพงษ์ มีหนังสือแจ้งความประสงค์ขอถอนตัวจากการสมัคร จึงคงเหลือผู้สมัคร 5 คน ตามลำดับที่ 1 – 4 และ 6 อาศัยอำนาจตามข้อบังคับ ส.ส.ท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการรับสมัครและการสรรหาผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ.2564 ข้อ 9.1 ให้คณะกรรมการสรรหาประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของผู้สมัครหรือบุคคลผู้ถูกเสนอชื่อ อาจพิจารณาให้ผู้สมัครหรือบุคคลผู้ถูกเสนอชื่อแสดงวิสัยทัศน์ด้วยวาจาในรอบสุดท้ายของการสรรหา

เพื่อคัดเลือกให้เหลือผู้ที่เหมาะสมไม่น้อยกว่า 2 คน และไม่เกิน 5 คน พร้อมนำส่งวีดิทัศน์การแสดงวิสัยทัศน์ และเหตุผลประกอบเสนอคณะกรรมการนโยบาย เพื่อพิจารณาภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ปิดการรับสมัคร (ปิดรับสมัคร 23 มีนาคม 2564) คณะกรรมการสรรหาจึงกำหนดให้เชิญผู้สมัครทั้ง 5 คน มาแสดงวิสัยทัศน์ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ตามลำดับดังนี้

 1. รองศาสตราจารย์ ดร.วิลาสินี พิพิธกุล
 2. นายยุทธิยง ลิ้มเลิศวาที
 3. นางศศิธร พงศธร
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานพ กาญจนบุรางกูร
 5. นายวรรณธนพล หิรัญบูรณะ

ในการนี้ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครผู้อำนวยการ ส.ส.ท. โดยส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครมายังอีเมล [email protected] ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2564