fbpx

กสทช. ขยายเวลา ALTV อีก 6 เดือน จบ 31 ธันวาคม 2564!

กสทช. อนุมัติหลักการให้ สสท. (ไทยพีบีเอส) ดำเนินการทดลองออกอากาศ ALTV ช่อง 4 ทีวีเรียนสนุกต่ออีก 6 เดือน จบ 31 ธันวาคม 2564 พร้อมทำหลักเกณฑ์ให้เสร็จ เพื่อดำเนินการขอใบอนุญาตต่อไป


เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ประชุมเป็นครั้งที่ 12/2564 โดยมีการพิจารณาหลายประเด็น หนึ่งในประเด็นที่สำคัญคือระเบียบการประชุมที่ 5.1.39 เรื่อง การขอขยายระยะเวลาการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เพื่อการทดลองหรือทดสอบเป็นการชั่วคราว โครงการ Active Learning TV (ALTV) ทีวีเรียนสนุก ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

โดยมีการพิจารณา พบว่าที่ประชุมเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่สำนักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบการขยายระยะเวลาการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เพื่อการทดลองหรือทดสอบเป็นการชั่วคราว โครงการ Active Learning TV (ALTV) ทีวีเรียนสนุก ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ออกไปอีก 6 เดือนนับแต่วันที่สิ้นสุดการอนุญาต (30 มิถุนายน 2564)

โดยให้จัดส่งรายงานผลการทดสอบโดยละเอียดให้สำนักงาน กสทช. ทราบเป็นระยะ พร้อมทั้งปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เพื่อการทดลองหรือทดสอบเป็นการชั่วคราว และเงื่อนไขการอนุญาตอย่างเคร่งครัด รวมทั้งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามบทบัญญัติกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย

นอกเหนือจากนี้ยังเห็นควรให้สำนักงาน กสทช. เร่งรัดการจัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการพิจารณาออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล บริการสาธารณะประเภทที่หนึ่ง ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 23/2563 วาระที่ 5.1.9 เรื่อง องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยขออนุญาตใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล บริการสาธารณะประเภทที่หนึ่ง ช่องรายการ สถานีโทรทัศน์ ALTV ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน แล้วนำเสนอที่ประชุม กสทช. พิจารณาต่อไป ทั้งนี้เท่ากับเป็นการขยายระยะเวลาการดำเนินการให้แล้ว ดังนั้นสำนักงาน กสทช. จึงต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกรอบเวลาที่กำหนดใหม่นี้