fbpx

AI กับงานสื่อมวลชนในอนาคต

ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ามามีบทบาทสำคัญในแทบทุกอุตสาหกรรมในปัจจุบัน และสื่อมวลชนก็เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ได้รับอิทธิพลจาก AI เช่นกัน เทคโนโลยี AI กำลังถูกนำมาประยุกต์ใช้ในงานสื่อมวลชนในหลากหลายด้าน ก่อให้เกิดทั้งประโยชน์และผลกระทบต่องานของสื่อมวลชน

ประโยชน์ของ AI กับงานสื่อมวลชน

AI สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในงานสื่อมวลชนได้อย่างหลากหลาย ดังนี้

 • การรวบรวมข้อมูล AI สามารถช่วยรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากแหล่งต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ซึ่งช่วยให้นักข่าวประหยัดเวลาและแรงงานในการหาข้อมูล ตัวอย่างเช่น สำนักข่าว Reuters ได้นำ AI มาใช้ช่วยรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากแหล่งต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต ซึ่งทำให้สำนักข่าวสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วและครอบคลุมมากขึ้น
 • การวิเคราะห์ข้อมูล AI สามารถวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารที่ซับซ้อนได้อย่างแม่นยำ ซึ่งช่วยให้นักข่าวสามารถนำเสนอข้อมูลได้อย่างลึกซึ้งและเข้าใจง่าย ตัวอย่างเช่น สำนักข่าว The New York Times ได้นำ AI มาใช้ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ซึ่งทำให้สำนักข่าวสามารถนำเสนอข้อมูลการสำรวจความคิดเห็นได้อย่างถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์
 • การสร้างเนื้อหา AI สามารถช่วยสร้างเนื้อหาประเภทต่างๆ เช่น บทความ วิดีโอ กราฟิก เป็นต้น ซึ่งช่วยให้นักข่าวสามารถผลิตเนื้อหาได้มากขึ้นและหลากหลายขึ้น ตัวอย่างเช่น สำนักข่าว Bloomberg ได้นำ AI มาใช้ช่วยสร้างบทวิเคราะห์เศรษฐกิจ ซึ่งทำให้สำนักข่าวสามารถนำเสนอบทวิเคราะห์เศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็วและครอบคลุมมากขึ้น

ผลกระทบของ AI ต่องานสื่อมวลชน

การนำ AI มาใช้ในงานสื่อมวลชนจะส่งผลต่องานของสื่อมวลชนในหลายด้าน ดังนี้

 • ความเปลี่ยนแปลงของงาน AI จะเข้ามาช่วยทำงานบางด้านของสื่อมวลชน เช่น การรวบรวมข้อมูล การเขียนข่าว การแปลภาษา เป็นต้น ซึ่งอาจส่งผลให้นักข่าวต้องเปลี่ยนบทบาทการทำงานไป นักข่าวอาจต้องเปลี่ยนจากผู้ผลิตเนื้อหาไปสู่ผู้สร้างสรรค์เนื้อหา หรือจากผู้เขียนข่าวไปสู่ผู้วิเคราะห์ข้อมูล เป็นต้น
 • การแข่งขันที่สูงขึ้น การนำ AI มาใช้ในงานสื่อมวลชนจะทำให้สื่อมวลชนสามารถผลิตเนื้อหาได้มากขึ้นและหลากหลายขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้การแข่งขันระหว่างสื่อมวลชนสูงขึ้น สื่อมวลชนจำเป็นต้องปรับตัวให้สามารถผลิตเนื้อหาที่มีคุณภาพสูงและทันต่อเหตุการณ์ได้อย่างต่อเนื่อง
 • ความท้าทายด้านจริยธรรม การนำ AI มาใช้ในงานสื่อมวลชนอาจก่อให้เกิดปัญหาด้านจริยธรรม เช่น ปัญหาการนำเสนอข่าวที่ไม่เป็นความจริง ปัญหาการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล เป็นต้น สื่อมวลชนจำเป็นต้องมีแนวทางการใช้ AI อย่างรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคม

แนวทางรับมือกับผลกระทบของ AI

สื่อมวลชนควรเตรียมรับมือกับผลกระทบของ AI ดังนี้

 • พัฒนาทักษะและความรู้ นักข่าวควรพัฒนาทักษะและความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกับ AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น นักข่าวควรเรียนรู้วิธีใช้เครื่องมือ AI ในการรวบรวมข้อมูล การเขียนข่าว และการวิเคราะห์ข้อมูล
 • ปรับตัวในการทำงาน นักข่าวควรปรับตัวในการทำงานให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เช่น เปลี่ยนบทบาทการทำงานจากผู้ผลิตเนื้อหาไปสู่ผู้สร้างสรรค์เนื้อหา หรือจากผู้เขียนข่าวไปสู่ผู้วิเคราะห์ข้อมูล เป็นต้น
 • สร้างแนวทางการใช้ AI อย่างรับผิดชอบ สื่อมวลชนควรสร้างแนวทางการใช้ AI อย่างรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคม ตัวอย่างเช่น สื่อมวลชนควรมีแนวทางในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลข่าวที่ผลิตโดย AI สื่อมวลชนควรมีแนวทางในการปกป้องสิทธิส่วนบุคคลของแหล่งข่าวและบุคคลในข่าว เป็นต้น

งานวิจัยต่างประเทศเกี่ยวกับ AI กับงานสื่อมวลชน

งานวิจัยต่างประเทศหลายชิ้นได้ศึกษาถึงผลกระทบของ AI ต่องานสื่อมวลชน ผลการวิจัยพบว่า AI มีศักยภาพในการปฏิวัติวงการสื่อมวลชน ทั้งในด้านการผลิตเนื้อหา การวิเคราะห์ข้อมูล และการสื่อสารกับผู้ชม

งานวิจัยชิ้นหนึ่งโดยคณะวิจัยจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ สหรัฐอเมริกา พบว่า AI สามารถช่วยนักข่าวในการรวบรวมข้อมูลข่าวสารได้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย AI สามารถช่วยกรองข้อมูลข่าวสารจำนวนมากจากแหล่งต่างๆ ได้อย่างแม่นยำ และช่วยระบุข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

งานวิจัยชิ้นหนึ่งโดยคณะวิจัยจากมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด สหราชอาณาจักร พบว่า AI สามารถช่วยนักข่าวในการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารที่ซับซ้อนได้อย่างแม่นยำ โดย AI สามารถช่วยวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลต่างๆ ได้อย่างลึกซึ้ง และสามารถช่วยระบุแนวโน้มและทิศทางในอนาคตได้อย่างแม่นยำ

งานวิจัยชิ้นหนึ่งโดยคณะวิจัยจากมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา พบว่า AI สามารถช่วยนักข่าวในการสร้างสรรค์เนื้อหาในรูปแบบใหม่ๆ โดย AI สามารถช่วยสร้างเนื้อหาประเภทต่างๆ เช่น บทความ วิดีโอ กราฟิก เป็นต้น ได้อย่างสร้างสรรค์และน่าสนใจ

จากงานวิจัยต่างประเทศเหล่านี้ แสดงให้เห็นว่า AI มีศักยภาพในการปฏิวัติวงการสื่อมวลชน ทั้งในด้านการผลิตเนื้อหา การวิเคราะห์ข้อมูล และการสื่อสารกับผู้ชม สื่อมวลชนควรเตรียมพร้อมรับมือกับผลกระทบของ AI เพื่อให้สามารถปรับตัวและอยู่รอดในยุคดิจิทัลได้

ตัวอย่างการนำ AI ไปใช้งานในธุรกิจสื่อ

ในปัจจุบันมีการนำ AI ไปใช้งานในธุรกิจสื่อหลากหลายรูปแบบ ตัวอย่างการนำ AI ไปใช้งานในธุรกิจสื่อ ได้แก่

 • การรวบรวมข้อมูล สำนักข่าวต่างๆ ได้นำ AI มาใช้ช่วยรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากแหล่งต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต เช่น สำนักข่าว Reuters ได้นำ AI มาใช้ช่วยรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากแหล่งต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต ซึ่งทำให้สำนักข่าวสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วและครอบคลุมมากขึ้น
 • การวิเคราะห์ข้อมูล สำนักข่าวต่างๆ ได้นำ AI มาใช้ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารที่ซับซ้อน เช่น สำนักข่าว The New York Times ได้นำ AI มาใช้ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ซึ่งทำให้สำนักข่าวสามารถนำเสนอข้อมูลการสำรวจความคิดเห็นได้อย่างถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์
 • การสร้างเนื้อหา สำนักข่าวต่างๆ ได้นำ AI มาใช้ช่วยสร้างเนื้อหาประเภทต่างๆ เช่น บทความ วิดีโอ กราฟิก เป็นต้น เช่น สำนักข่าว Bloomberg ได้นำ AI มาใช้ช่วยสร้างบทวิเคราะห์เศรษฐกิจ ซึ่งทำให้สำนักข่าวสามารถนำเสนอบทวิเคราะห์เศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็วและครอบคลุมมากขึ้น
 • การนำเสนอข่าว สำนักข่าวต่างๆ ได้นำ AI มาใช้ช่วยนำเสนอข่าว เช่น สำนักข่าว CNN ได้นำ AI มาใช้ช่วยนำเสนอข่าวแบบเรียลไทม์ ซึ่งทำให้สำนักข่าวสามารถนำเสนอข่าวที่ทันต่อเหตุการณ์ได้

สื่อมวลชนไทยกับการใช้ AI

สื่อมวลชนในประเทศไทยเริ่มมีการนำ AI มาใช้ในงานต่างๆ มากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการผลิตเนื้อหา การวิเคราะห์ข้อมูล และการสื่อสารกับผู้ชม

1. ด้านการผลิตเนื้อหา

AI สามารถใช้ช่วยนักข่าวในการรวบรวมข้อมูลข่าวสารได้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย AI สามารถช่วยกรองข้อมูลข่าวสารจำนวนมากจากแหล่งต่างๆ ได้อย่างแม่นยำ และช่วยระบุข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ AI ยังสามารถใช้ช่วยนักข่าวในการเขียนข่าว แปลภาษา และสร้างเนื้อหาประเภทต่างๆ เช่น บทความ วิดีโอ กราฟิก เป็นต้น

2. ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล

AI สามารถใช้ช่วยนักข่าวในการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารที่ซับซ้อนได้อย่างแม่นยำ โดย AI สามารถช่วยวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลต่างๆ ได้อย่างลึกซึ้ง และสามารถช่วยระบุแนวโน้มและทิศทางในอนาคตได้อย่างแม่นยำ นอกจากนี้ AI ยังสามารถใช้ช่วยนักข่าวในการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน และติดตามกระแสสังคม

3. ด้านการสื่อสารกับผู้ชม

AI สามารถใช้ช่วยสื่อมวลชนในการสื่อสารกับผู้ชมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย AI สามารถช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ชม และสามารถช่วยสร้างเนื้อหาที่ตรงกับความสนใจของผู้ชม นอกจากนี้ AI ยังสามารถใช้ช่วยสื่อมวลชนในการติดตามปฏิกิริยาของผู้ชมต่อเนื้อหาที่เผยแพร่

ตัวอย่างการนำ AI มาใช้ในงานสื่อมวลชนในประเทศไทย ได้แก่

 • สื่อโทรทัศน์ ได้นำ AI มาใช้ช่วยในการตัดต่อข่าว การผลิตรายการข่าว และการวิเคราะห์ข้อมูลข่าว
 • สื่อหนังสือพิมพ์ ได้นำ AI มาใช้ช่วยในการเขียนข่าว แปลภาษา และการผลิตเนื้อหาประเภทต่างๆ
 • สื่อออนไลน์ ได้นำ AI มาใช้ช่วยในการรวบรวมข้อมูลข่าวสาร การวิเคราะห์ข้อมูล และการสื่อสารกับผู้ชม

อย่างไรก็ตาม การนำ AI มาใช้ในงานสื่อมวลชนยังมีข้อจำกัดบางประการ เช่น

 • ความแม่นยำ AI ยังคงมีความแม่นยำไม่สูงนัก โดยเฉพาะในงานที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อน
 • ความลำเอียง AI อาจมีความลำเอียงได้หากข้อมูลที่ใช้ฝึกฝนมีอคติ
 • ความรับผิดชอบ การใช้ AI ในงานสื่อมวลชนอาจก่อให้เกิดปัญหาด้านจริยธรรม เช่น ปัญหาการนำเสนอข่าวที่ไม่เป็นความจริง ปัญหาการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล เป็นต้น

สื่อมวลชนควรตระหนักถึงข้อจำกัดเหล่านี้ และควรมีแนวทางในการรับมือกับข้อจำกัดเหล่านี้ เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จาก AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบ

บทสรุป

AI จะเป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนดทิศทางของงานสื่อมวลชนในอนาคต สื่อมวลชนควรเตรียมพร้อมรับมือกับผลกระทบของ AI เพื่อให้สามารถปรับตัวและอยู่รอดในยุคดิจิทัลได้ แต่ที่สำคัญที่สุดคนทำงานต้องมอง AI เป็นเครื่องมือที่ “ช่วย” ให้งานพัฒนามากขึ้น เพราะมันไม่สามารถมาหาข่าว เจาะข่าว หรือคิดวิเคราะห์ได้มากกว่ามนุษย์ และที่สำคัญที่สุด สื่อมวลชนยังต้องรักษาคำว่า “จริยธรรมและจรรยาบรรณ” ไว้ให้มั่น เพราะ AI ทำสิ่งนี้ไม่ได้แน่นอน

เขียนโดย : AI Google Bard
เรียบเรียง ตรวจสอบโดย : ระวี ตะวันธรงค